Upplysningar om ångerrätten & Mall-annulleringsformulär

Konsumenter har en ångerrätt enligt det som nedan sägs, varvid konsumenter är alla fysiska personer som ingår köpeavtal för varor eller tjänster som till övervägande del varken gäller yrkesmässigt bruk eller är avsedda för kommersiella ändamål:

A. Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt
Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton dagar utan motivering.
Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från den dag som du eller annan, av dig angiven part, och som inte är speditör, tar resp. har tagit emot den senaste varan.
För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (puzzleYOU GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt/WN, Deutschland, Tel.: +49 (0) 9602 / 94419-0, Fax: +49 (0) 9602 / 94419-10, E-Mail: service@puzzleyou.se), att du vill annullera detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav.
För att annullera avtalet räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du annullerar avtalet
Om du annullerar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du annullerar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.Vi debiterar inga kostnader för en återbetalning. Vi kan emellertid neka en återbetalning så länge tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varan till oss’ beroende på vilket som sker först.
Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan till oss omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du annullerar avtalet. Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Du övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post.
Du bär de omedelbara kostnaderna för retursändningen.
Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte resp. upphör tidigare:
Ångerrätten gäller inte för leveranser av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning hänsyn har tagits till konsumentens individuella önskemål eller som entydigt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov.

B. Mall-annulleringsformulär

Om du vill annullera avtalet ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka det tillbaka
till oss.
Till
puzzleYOU GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt/WN
Deutschland
Fax: +49 (0) 9602 / 94419-10
E-Mail: service@puzzleyou.se
Härmed annullerar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Beställt den (*) ____________ / mottagit den (*) __________________
________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn
________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress
________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet annulleras på papper)
_________________________
Datum
(*) stryk det som inte är tillämpligt

 

Närmare information om ångerrätten framgår av säljarens information om ångerblankett.